Categorii speciale

Neautentificat
  office@winein.ro   0741153454
Romana

Termeni şi condiţii

Termeni & Condiții

ACHIZIȚIONARE DE PRODUSE ONLINE


 

Acest site este operat de WINEIN ROMANIAS.R.L.

WINEIN ROMANIA S.R.L. este o persoană juridică română, cu sediul social în Județul Galați, Oraș Galați, Str. Arcașilor nr. 52F, având codul de înregistrare fiscală RO39560240, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. : J17/920/2018, denumită în continuare “winein.ro”

Orice persoană care accesează site-ul www.winein.ro și se înregistrează în mod valabil, comunicând winein.ro toate datele necesare, va fi denumită în continuare “Utilizator”.

Orice utilizator care a transmis și finalizat o comandă cu privire la unul dintre produsele puse în vânzare pe site-ul www.winein.ro va fi denumit in continuare “Client”.

Prin accesarea site-ului www.winein.ro toți utilizatorii consimt în mod expres să respecte termenii și condițiile prezentate mai jos, precum și legislația aplicabilă în domeniu, inclusiv termenii și condițiile politicii de confidențialitate, care se regăsesc detaliate, separat, în secțiunile prezentate pe site.

 

Art. 1. DEFINIȚII

        1.1. Pentru îndepărtarea oricăror interpretări contrare, în înțelesul prezentului contract, următorii termeni au definițiile date mai jos:

        1.2. Site reprezintă domeniul www.winein.ro precum și subdomeniile acestuia.

        1.3. Serviciu - pus la dispoziție de WINEIN ROMANIA S.R.L. prin intermediul platformei online ce poate fi accesată la www.winein.ro - serviciu de comerț electronic condus exclusiv pe porțiunile publice disponibile ale site-ului, în sensul acordării posibilității Utilizatorului/Clientului să contracteze produse și/sau servicii folosind mijloace exclusiv electronice, incluzând și alte mijloace de comunicare la distanță, dar fără a se limita la acestea (inclusiv telefonic).

        1.4. Comanda reprezintă documentul electronic, generat ca urmare a accesării site-ului www.winein.ro de către un Utilizator care a acceptat termenii și condițiile de utilizare prezentate pe site.

        1.5. Prin lansarea unei comenzi pe site, Utilizatorul este de acord, în mod ferm și expres,  cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care winein.ro își derulează operațiunile, neputând invoca ulterior eventuale împrejurări/stări de fapt de natură a modifica aceste forme de comunicare.

        1.6. Produse – orice produs încărcat pe pagina corespondentă adresei web www.winein.ro, cu mențiunea că, în anumite situații, pot exista eventuale diferențe, nesemnificative, care nu sunt apte să modifice caracteristicile esențiale, de bază, ale produsului.

        1.7. Contractul - reprezintă o Comandă confirmată în prealabil de către reprezentanții winein.ro, prin care se acceptă  livrarea produsului sau a produselor comandate de Client cu respectarea prevederilor impuse de O.U.G 34/2014 privind contractul de furnizare de produse încheiat între un comerciant și un consumator, în cadrul unui sistem de vânzare organizat de către comerciant, care utilizează în mod exclusiv, înainte și la încheierea acestui contract, una sau mai multe tehnici de comunicație la distantă.

        1.8. Data intrării în vigoare a contractului - este data confirmării Comenzii de către reprezentanții winein.ro, dată la care contractul se consideră legal încheiat, cu toate consecințele juridice ce derivă din această stare de fapt.

        1.9. Specificații – toate specificațiile privind produsele încărcate pe site, astfel cum acestea au fost puse la dispoziție de producător. În cazul în care, între specificațiile puse la dispoziție de producător (ingrediente, imagine, etichete ori ambalaj, enumerarea având caracter exemplificativ și nu limitativ) apar diferențe ca rezultat al modificărilor impuse de producător, ori rezultă alte diferențe cauzate exclusiv de către producator, winein.ro nu își asumă răspunderea privind imaginea produselor prezentate pe site-ul www.winein.ro, ori a diferențelor (ingrediente, imagine, etichete ori ambalaj, enumerarea având caracter exemplificativ și nu limitativ) cauzate exclusiv de către producător, clientul neputând invoca în contra winein.ro aspecte ori alte stări de fapt de natură a atrage răspunderea subscrisei, indiferent de natura acesteia.

        1.10. Prezenții termeni și condițiile generale de vânzare vor sta la baza Contractului de vânzare-cumpărare la distanță și se vor supune prevederilor O.U.G. 34/2014, precum și oricărei alte norme în materie, în vigoare la data încheierii și derulării contractului. În măsura în care există norme care guvernează aceeași situație de fapt, norme care sunt contradictorii, aplicabilitate va avea acea normă cu caracter mai favorabil față de partea în culpă. 


 

Art. 2. CONDIȚII GENERALE

        2.1. Prin documentul prezent vă aducem la cunoștință regulamentul privind termenii și condițiile de folosire a site-ului winein.ro

        2.2. Utilizarea site-ului www.winein.ro (navigarea, accesul, cumpărarea produselor de pe acest site, prelucrarea datelor cu caracter personal, etc.) implică garanția din partea clientului că a împlinit vârsta de 18 ani, astfel încât beneficiază de drepturile legale pentru a valida o comandă și că este de acord cu termenii și condițiile expuse în conținut. Astfel, cel care a împlinit 18 ani beneficiază de toate drepturile și obligațiile contractuale, izvorâte din raportul juridic generat de lansarea comenzii, respectiv confirmarea acesteia. 

        2.3. Administratorul site-ului www.winein.ro își rezervă dreptul de a modifica în orice moment conținutului acestui acord fără o notificare în prealabil.

        2.4. Prin folosirea site-ului/conținutului/, Utilizatorul sau Clientul este singurul responsabil pentru toate activitățile care decurg prin folosirea acestuia. De asemenea, acesta răspunde pentru orice daune materiale, morale, intelectuale sau electronice sau de orice altă natură produse site-ului sau conținutului WINEIN ROMANIA S.R.L., în conformitate cu legislația română în vigoare.

        2.5. Cumpărătorul/Clientul nu poate să revoce acordul exprimat în favoarea condițiilor prezente în cuprinsul site-ului www.winein.ro  pe perioada derulării unui contract sau până în momentul în care acesta nu va achita contravaloarea tuturor contractelor neonorate față de WINEIN ROMANIA S.R.L. Excepție face acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal însă o astfel de eventuală revocare nu are niciun fel de consecință asupra raporturilor contractuale anterioare, deja născute, în baza cărora au luat naștere în mod valabil obligații de plată, dar neonorate, acestea urmând a fi achitate, integral, indiferent de opțiunea clientului privitoare la prelucrarea datelor sale cu caracter personal, această opțiune producând efecte numai pentru viitor nu și pentru situații anterior născute. 

        2.6. În cazul în care Utilizatorul/Clientul a achitat contravaloarea tuturor contractelor neonorate față de WINEIN ROMANIA S.R.L. și își menține intenția de revocare a acordului exprimat în favoarea condițiilor prezente în cuprinsul site-ului: www.winein.ro  pe perioada derulării unei comenzi, WINEIN ROMANIA S.R.L. urmează să anuleze cererea de produse a Utilizatorului/Clientului fără nicio obligație ulterioarĂ a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese.


 

Art. 3. OBIECTUL CONTRACTULUI

        3.1. Obiectul Contractului îl constituie vânzarea produsului/produselor comandate pe site de către Client și confirmate pentru livrare de către reprezentanții winein.ro. În comandă vor fi înscrise în mod obligatoriu: prețul de vânzare al produsului/produselor comandate, modalitatea de plată, precum si termenul de plată. Cu toate acestea, lipsa vreunui astfel de element nu lipseste de efecte juridice raportul contractual valabil născut prin lansarea, respectiv confirmarea comenzii, în măsura în care acest raport contractual poate fi ușor și rezonabil verificat, la fel și consecințele sale juridice.

        3.2. Proprietatea asupra produselor va fi transferată la momentul efectuării plății de către Client în locația indicată în comandă (chiar dacă în acea locație nu se regăsește clientul personal, plata urmând a fi realizată de o altă persoană, dar în locația indicată de client și pentru produsele comandate de acesta), înțelegând prin livrare - semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factura fiscală in cazul livrărilor efectuate de personalul winein.ro.


 

Art.4. PRETUL DE VÂNZARE. MODALITAȚI DE PLATĂ

        4.1. Prețul de vânzare al produselor este cel afișat pe site.  Prețul afișat include TVA, precum și orice altă taxă aplicabilă (mai puțin cheltuielile de livrare ale produsului/produselor). Prețul de vânzare poate fi modificat de către winein.ro, în orice moment fără o notificare prealabilă. De asemenea, în funcție de volumul comenzii, de prețul acesteia, de produsul comandat ori de gradul de fidelitate a clientului, prețul final al produselor poate fi negociat, independent de valoarea afișată pe site. winein.ro își rezervă dreptul exclusiv de a refuza unilateral o negociere în măsura în care aceasta ar fi în detrimentul activității economice a societății ori există riscul ca o astfel de negociere să creeze dezavantaje viitoare societății, indiferent de natura lor. În urma negocierii, prețul rezultat nu poate fi superior celui afișat pe site, cu excepția unor cazuri justificate precum comandarea anumitor produse ori anumitor cantități de produse, cu un anumit termen de livrare solicitat de către client dar care ar genera pentru furnizor un efort suplimentar față de cel normal, generat de o comandă uzuală.

        4.2. În momentul confirmării comenzii, winein.ro va emite o factură pentru produsele ce urmează a fi livrate, Utilizatorul  fiind obligat să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii în conformitate cu legislația în vigoare, asumându-și întreaga responabilitate pentru exactitatea și corectitudinea acestora. 

        4.3. Winein.ro se obligă să onoreze, în condiții rezonabile, toate comenzile primite, fără discriminare în rândul clientelei. Cu toate acestea, winein.ro își rezervă dreptul de a refuza unilateral, în mod întemeiat, onorarea anumitor comenzi în măsura în care apreciază, pe baza unor imprejurari reale și obiective, ca furnizarea produselor comandate către anumite persoane fie încalcă normele în vigoare, fie nu ar fi oportună realizarea livrării (spre exemplu, comanda este realizată de o persoană care a mai comandat anterior produse însă fie nu a onorat plata acestora, fie a onorat-o cu întârziere, fie a onorat-o parțial, în mod total nejustificat, etc.), fie că prin realizarea unei astfel de relații comerciale societății i s-ar aduce un prejudiciu, indiferent de natra lui. În aceste cazuri, subscrisa nu este răspunzătoare pentru neonorarea comenzii iar clientului/utilizatoruli nu i se va percepe niciun cost.  

        4.4. De asemenea, winein.ro își rezervă dreptul de a refuza onorarea unei comenzi/de a o anula unilateral în măsura în care aceasta a fost plasată de o persoană care a manifestat față de subscrisa o atitudine neconformă normelor în vigoare ori a adoptat față de aceasta o atitudine/conduita ostilă, cu vădită rea credință sau nejustificată winein.ro își rezervă dreptul de a refuza onorarea unei comenzi/de a o anula unilateral în măsura în care, pe baza unor elemente obiective, se poate trage concluzia că există premisele adoptării unei astfel de conduite față de subscrisa.

        4.5. Băuturile alcoolice se pot achiziționa doar de către persoanele care au împlinit vârsta de18 ani. Livrarea comenzii poate fi anulată în orice moment în măsura în care se depistează, prin orice mijloc, în intervalul lansării comenzii și cel al livrării sale efective, faptul că cel care a lansat comanda este minor ori există alte impedimente ori indicii, de natura a-i afecta discernământul ori capacitatea de exercițiu.  

        4.6. Modalitățile de plată sunt:

        -  Plata în numerar - în lei, integral, la livrare. În cazul livrării produsului printr-o firmă de curierat, plata acestuia se va face curierului delegat, respectiv firmei de curierat, pe bază de chitanță ca și act doveditor al plății. Efectuarea plății de către client reprezintă acceptul privind conformitatea produsului/produselor livrate.

        -  Plata cu cardul bancar - procesare securizată prin intermediul NETOPIA mobilPay, comision 0%, direct pe site. Comanda poate fi denunțată unilateral, fără nicio obligație din partea furnizorului, în măsura în care tranzacția este invalidată ca urmare a neacceptării cardului clientului, în cazul plății online.

        4.7. În ipoteza în care clientul lansează comanda pe site-ul winein.ro, beneficiind de transport gratuit și achitând prețul produselor comandate cu cardul bancar însă furnizează date eronate sau incomplete, astfel încât produsele comandate se vor întoarce retur către furnizor, acesta din urmă va restitui clientului prețul achitat din care va fi scăzută contravaloarea transportului.

        4.8. Promoțiile/ofertele prezente pe site sunt valabile în limita stocului disponibil și numai în perioada indicată pe site, în condițiile afișate pe site. 

        4.9. În cazul în care contractul nu poate fi executat întrucât produsul nu este/nu mai este disponibil, winein.ro va informa Clientul despre această indisponibilitate, la data la care a luat cunostință despre acest caz. În eventualitatea în care produsul a fost deja plătit, sumele primite ca plată vor fi rambursate în termen de maximum 30 de zile, cu excepția cazului în care părțile convin altfel.

        4.10. Beneficiarul produselor livrate datorează winein.ro penalități de întârziere în cuantum de 0,5%/zi întârziere, calculate la valoarea totală a facturii, reprezentând prețul total al produselor livrate, cu începere din a doua zi ulterioară livrării, în măsura în care plata nu s-a realizat anterior sau concomitent recepționării mărfurilor. 


 

Art. 5. LIVRAREA PRODUSELOR

        5.1. Livrarea produsului comandat (precum si a documentelor însoțitoare) se va face la adresa indicată de Client, în termen de maxim 14 zile de la momentul ridicării produsului de către firma de curierat, care reprezintă termenul de retragere din contractul încheiat cu winein.ro.

        5.2. Livrarea se face numai pe teritoriul României.

        5.3. În cazul în care nu pot fi respectate termenele de livrare, winein.ro va anunța Clientul cu privire la termenul estimat al livrării.

        5.4. În cazul în care Clientul nu furnizează informații corecte cu privire la facturare sau livrare, winein.ro va putea refuza livrarea, fără ca acest lucru să se considere o încălcare a Contractului, sau va putea stabili un nou termen de livrare, după îndeplinirea lipsurilor. Winein.ro își rezervă dreptul de a refuza o nouă livrare în măsura în care comunicarea inexactă ori eronată a datelor sus menționate s-a realizat cu intenție și fără justificare. 

        5.5. winein.ro nu își asumă răspunderea pentru întârzierile cauzate de firma de curierat, responsabilitatea revenind integral acesteia, subscrisa garantând exclusiv îndeplinirea obligațiilor care țin de propria persoană și de propriii angajați. 

        5.6. În măsura în care clientul nu este găsit de către firma de curierat la adresa specificată în comandă, ori adresa specificată în comandă nu este completă sau conține inadvertențe de natură a face imposibilă livrarea comenzii, precum și în cazul în care livrarea ar trebui să se realizeze într-o locație improprie, de natură a pune în pericol integritatea curierului, fapt care face imposibilă livrarea, clientul este răspunzător în integralitate pentru contravalorea transportului.

        5.7. În măsura în care clientul revine și resolicită comanda, toate costurile legate de noul transport sunt în sarcina sa.

        5.8. În măsura în care clientul, ulterior lansării comenzii, anunță, în orice mod, winein.ro despre intenția sa de a nu mai prelua produsul comandat, ori refuză preluarea produsului livrat prin curierat, prețul nefiind achitat, clientul este răspunzător integral de intregul cost al transportului ori de eventuale speze suportate de winein.ro ca urmare a lansării comenzii asupra căreia s-a renunțat nejustificat.

        5.9. În măsura în care clientul achită contravaloarea produselor însă până la momentul livrării/ridicării lor se răzgandește, nejustificat, anulând comanda ori refuzând preluarea produselor, winein.ro va restitui prețul achitat, urmând ca din acesta să se scadă eventualul cost al transportului - dacă acesta a fost efectuat -  precum și orice altă sumă reprezentând eventuale speze suportate de winein.ro ca urmare a lansării comenzii asupra căreia s-a renunțat în mod  nejustificat.


 

Art. 6. GARANȚII

        6.1. Toate produsele comercializate pe site beneficiază de condiții de garanție conforme legislației în vigoare și politicilor comerciale ale producătorilor, producătorul fiind unic responsabil pentru eventuale lipsuri, deficiențe, neconformități, etc., enumerarea având caracter exemplificativ, aceasta cuprinzând în esență toți factorii având legatură directă cu producatorul.

        6.2. Produsele comercializate de winein.ro sunt noi, în ambalajele originale și provin din surse autorizate de fiecare producător în parte.

        6.3. winein.ro poate limita capacitatea de achiziționare a unor produse sau servicii disponibile pe site la un moment dat, unuia sau mai multor Clienți.

        6.4. De asemenea, orice reclamație privind deficiențe ale produsului/produselor achiziționate pot fi făcute direct pe adresa office@winein.ro sau la sediul winein.ro în termen de 14 zile de la recepție.


 

Art. 7. RETURNAREA PRODUSELOR

        7.1. În funcție de natura produselor, orice client persoană fizică (consumator) are dreptul să notifice în scris winein.ro că dorește denunțarea contractul de vânzare - cumpărare a produsului/produselor comandat/comandate, fără ca acest lucru să dea naștere la penalități și fără a fi necesară invocarea vreunui motiv, cu condiția ca denunțarea să se producă în termen de maxim 14 zile lucrătoare de la livrarea comenzii.

       7.2. Clientul va suporta cheltuielile directe de returnare ale produselor cumparate de la winein.ro.

        7.3. Returnarea produsului/produselor comandate și livrate se va realiza exclusiv prin expedierea lor, pe cheltuiala cumpăratorului client, printr-o firmă de curierat.  

        7.4. Contravaloarea produselor comandate, livrate de winein.ro și ulterior returnate de către clientul cumpărător, în condițiile sus-menționate, se va restitui exclusiv prin transfer bancar, în contul personal al clientului cumpărator.

        7.5. Pentru produsele returnate care prezintă ambalaje deteriorate sau incomplete, urme de uzură, zgârieturi, lovituri, etc. winein.ro  va avea dreptul de a alege dacă acceptă sau nu returnarea sau dacă diminuează suma returnată, proporțional cu deficiența constatată la returnare, sens în care, prin transfer bancar, clientului cumpărator îi va fi restituită exclusiv această valoare. Renunțarea la contract și restituirea produsului se va face în conformitate cu instrucțiunile prezentate la Anexa B din OUG 34/2014.

        7.6. În cazul exercitării dreptului legal de returnare a produsului, winein.ro va rambursa contravaloarea acestuia, prin transfer bancar în condițiile sus-menționate,  în cel mult 14 de zile de la primirea produselor, cu excepția cazului în care se constată că produsul returnat prezintă lipsuri, deficiențe, deteriorări, etc, situație în care prețul se va reduce proporțional, potrivit art.7.5.

        7.7. Denunțarea contractului în mod repetat, returnarea repetată de produse, fără o justificare reală sau obiectivă, va putea fi considerată un abuz.

        7.8. În orice situație de returnare a produselor, acestea trebuie să fie în aceeași stare, sigilate, în ambalajul și cutia originală, cu etichetele intacte și împreună cu toate documentele care l-au însoțit (factura, bon fiscal sau alte documente), aceste condiții fiind cumulative, lipsa uneia dând dreptul furnizorului de a refuza returnarea și restituirea prețului.

      7.9. Prevederile prezentului capitol se completează cu dispozițiile O.G. 34/2014, în cazul achiziționării de produse din acest site folosind tehnicile de comunicare la distanță.

 

Art. 8. RĂSPUNDEREA WINEIN.RO

        8.1. winein.ro nu poate fi făcută răspunzătoare pentru nicio pierdere a Utilizatorului sau a Clientului în situația în care aceasta este cauzată de nerespectarea prezentelor termeni și condiții sau de nerespectarea Contractului și celorlalte instrucțiuni menționate pe site.

        8.2. winein.ro nu răspunde, de asemenea, pentru prejudiciile create ca urmare a nefuncționării site-ului precum și pentru cele rezultând din imposibilitatea accesării anumitor link-uri accesibile de pe site.

        8.3. winein.ro nu este responsabilă pentru daune de orice fel pe care Utilizatorul/Clientul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către winein.ro a oricăreia din obligațiile sale conform Contractului și pentru daune care rezultă din utilizarea produselor respective după livrare și, în special, pentru pierderea produselor.

        8.4. winein.ro nu răspunde în fața niciunui client/utilizator pentru eventuale solicitări în afara termenilor și condițiilor de față, nu poate fi răspunzător pentru niciun fel de eventual prejudiciu, material sau de altă natură, care ar deriva, direct sau indirect, din fapte ori alte împrejurări care nu au fost menționate în prezenta secțiune de Termeni și Condiții.

        8.5. winein.ro își rezervă dreptul de a anula comanda și de a nu ține rezervate produsele comandate în cazul în care clientul nu poate fi contactat telefonic în termen de 24 de ore de la plasarea comenzii.


 

Art. 9. UTILIZAREA ABUZIVA A SITE-ULUI www.winein.ro 

        9.1. Se consideră utilizare abuzivă a site-ului orice utilizare făcută cu rea credință, într-un mod contrar practicii în domeniu, a reglementărilor și ale legislației în vigoare, în orice alt mod care poate produce prejudicii winein.ro, ori în cu totul alte scopuri decât cele specifice utilizării normale a site-ului.

        9.2. Orice încercare de a accesa datele personale ale altui utilizator sau de a modifica conținutul site-ului sau de a afecta performanțele serverului pe care rulează site-ul va fi considerat o tentativă de fraudare a site-ului ori de a produce prejudicii subscrisei, organele competente (inclusiv cele penale) urmând a fi sesizate sub acest aspect. 

 

Art.10. CESIONAREA ȘI SUBCONTRACTAREA

        10.1. winein.ro poate cesiona și/sau subcontracta o terță parte pentru servicii ce țin de onorarea comenzii, cu informarea Clientului, nefiind necesar acordul acestuia în vederea ducerii la îndeplinire a comenzii.

        10.2. În caz de cesiune/subcontractare, winein.ro rămâne răspunzător față de Client cu privire la modul în care persoana căreia i-a cesionat contractul își îndeplinește obligațiile față de Client.

 

Art.11. - FORȚĂ MAJORĂ

        Niciuna din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare este datorată unui eveniment de forță majoră, în conformitate cu legislația în vigoare.

 

Art. 12. LEGEA APLICABILĂ. LITIGII

        13.1. Contractul este supus legii române. Eventualele litigii apărute între winein.ro și Client se vor rezolva pe cale amiabilă, sens în care partea nemulțumită va transmite, în prealabil, o notificare, printr-un mijloc de comunicare apt să facă dovada recepționării de către cealaltă parte, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.